wydrukowane przez http://www.city-map.dk/city/db/410011020006.html

Warunki handlowe city-map


Almindelige forretningsbetingelser "AFB" for
city-map Internetmarketing Aktieselskab og
de tilsluttede system-partnere
(se alle adresser p www.city-map.dk)
i det f¸lgende kaldet city-map

§1 Kontraktindgelse

Ordreaftale over de af city-map tilbudte ydelser og systemer forgr ved en gensidig aftale mellem kunde og city-map, plydende fremstilling, ops¦tning af en Internet pr¦sentation p city-map, registrering p internettet eller alt efter ordreaftale andre ydelser via city-map.
For modtagelse af ordre optagelse er alle som er autoriserede city-map licenstagere.

§2 Ydelsesomfang

 1. Omfanget af ydelserne af city-map fremgr af AFB for city-map, systembeskrivelse, afbenyt-telsesbetingelser og angivelserne i de enkelte ordreaftaler. Indeholdet af Internetpr¦sentationen foregives af kunden og meddelte korrekturtryk og bliver bekr¦ftet ved kundens underskrift.
 2. Web-hosting ydelserne af city-map for pr¦sentation p internettet bliver udbragt world-wide efter de tilrdev¦rende dataoverf¸rselsveje.
 3. City-map forbeholder sig ret til at udvide- ¦ndre og forbedre ydelserne. Sfremt city-map tilbyder gratis ydelser, kan disse til enhver tid og uden forvarsel nedl¦gges. Erstatnings- eller skadeskrav vedr¸rende dette forefindes ikke.
 4. City-map forbeholder sig ret til pris¦ndringer af de l¸bende ydelser. En evt. pris¦ndring, vil dog tidligst ske efter afvikling af et helt kontraktr p den pg¦ldende kontrakt.
 5. Ved lukning af en regional systempartner indtr¦der city-map AG, Stade i kontrakt videre f¸relsen og de deraf kontaktlige forpligtigelser over- for kunden.

§3 Kundeforpligtigelser

Kunden er retlig forpligtet til overholdelse af city-maps brugsbetingelser og skal iagttage
a) udleverede password´s hemligholdes.
b) city-map erkendbare mangler eller forstyrrelser pvises ¸jeblikkeligt.
c) databeskyttelsesregler, ophavs-rettigheder, skal f¸lge indhold af pr¦sentationen og opnede datär.

§4 Copyright, Ophavsret

 1. Ophavsret opstr automatisk med ops¦tning af et webprojekt. Til web-projekt h¸rer: de af city-map udviklede tekster, software, billeder, grafik, film, musik og lyd. Ophavsrettighederne kan ikke overdrages til kunden, da det er en personlig rettighed.
 2. Brugsrettigheder (mangfoldigg¸relse og udbredelse) for web-projektet, bliver overdraget til kunden i kontraktret.
 3. Softwaren forbliver ogs efter kontraktafslutning city-maps ejendom. Uindskr¦nkede brugsrettigheder for: tekster, billeder, grafik, film, musik og lyd, kan af kunden erhverve for et engangsbel¸b p 25% af pg¦ldende kontaktst¸rrelse under foruds¦tning af, at samtlige henvisninger (i s¦rdeleshed copyright og meta-henvisninger) p opretsindehaver city-map fjernes.

§5 Opsigelse af aftale/kontrakt

Kontraktforholdet kan skriftligt opsiges af begge parter, ved afslutning af et kontraktr, beregnet fra den i fakturän begyndende aftalestart. Opsigelsen skal v¦re opsigelsesmodtageren i h¦nde senest 4 uger f¸r den datön, hvor den skal effektiveres fra. Andre opsigelsesfrister kr¦ver en skriftlig bekr¦ftelse fra city-map.

§6 H¦ftelsesbegr¦nsning

 1. Erstatningskrav mod city-map over umuligheder under ordreforhandlinger er udelukket, med mindre der er udvist fors¦tlig fors¸mmelse eller grov uagtsomhed fra city-map´s side. Dette g¦lder opkobling, opfyldning og indretning af city-map sider.
 2. City-map h¦fter ikke for, fuldst¦ndighed, rigtighed eller aktualitet af de af kunden udleverede informations materialer. Desuden h¦fter city-map ikke for tredje persons retstridende handlinger, under udnyttelse af tilbudte ydelser.
 3. Ber¸res en skadeslidt p eget resultat, som skyldes fx ledningsudfald p internettet, s indtr¦der de i den her n¦vnte bestemmelser og handlinger ogs for h¦ftelse fra city-map overfor deres kunde.

§7 Betalingsbetingelser

 1. 1. Det plydende for l¸bende og engangs ydelser er forfalden et r forud og skal if¸lge regningen betales umiddelbart uden fratr¦k. De mnedlige indbetalinger kan foretages via PBS.
 2. Det plydende er forfalden efter ordreafvikling og frikobling p internettet. Andre betalingsordninger er kun mulig mod skriftlig aftale.
 3. Deling eller reducering af ydelserne er af kunden ikke berigtiget.

§8 Betalingsforhaling

 1. Er kunden bagud med mere en to mneders betalinger, s er city-map berettiget til at sp¦rre denne indtil fuldst¦ndig betaling har fundet sted. Kunden er i dette tilf¦lde forpligtiget til at erl¦gge det samlede plydende. En genopkobling kan af kunden f¸rst forlanges, nr det fulde bel¸b er betalt.
 2. Kommer en kunde med l¸bende betalinger bagud med to efter sig f¸lgende mneder, kan city-map opsige aftaleforholdet uden yderligere varsel.
 3. City-map forbeholder sig ret til krav om d¦kning af omkostninger grundet betalingsforsinkelserne.

§9 Brugsrettigheder, Erstatning

 1. Erstatning mod city-map kan kunden kun foretage med ubestridte retskraftige fastsatte pkrav. Kunden kan kun pberbe sig erstatning for det pg¦ldende bel¸b i dennes ordre.
 2. Ydelsesforsinkelser p grund af uforstende rsager, der besv¦rlig- eller umuligg¸r ydelsen, kan ikke ansvarligg¸res city-map. Af sdanne rsager kan n¦vnes strejke, terror, udfald af kommunikationsnet, Gateways og andre udbydere, svel forstyrrelser i tjenester hos TDC og Tysk Telekom.
 3. Varer et st¸rre udfald mere end to uger, er kunden berettiget til kompensation for udfaldsperioden, svarende til den dagsomregnede mnedsgebyr. Et st¸rre udfald regnes, som nr der p internettet ikke kan opkaldes sider fra city-map strukturen.
 4. Skyldes udfaldet tjenester som er udenfor city-map´s indflydelse er kompensationer udelukket.
 5. Skyldes udfaldet en af city-map forrsaget tjeneste, s vil kundens pr¦sentation p nettet blive forl¦nget i forhold til udfaldstiden ved ordrerets afslutning.

§10 Databeskyttelse

 1. De af city-map udbredte informationer g¦lder som ikke fortrolig og er frigivet for offentligheden, s l¦nge ikke andet er skriftligt aftalt.
 2. Ordregiveren bliver hermed orienteret om, at city-map opfylder g¦ldende Databeskyttelsesregler, og at de af kunden indgivne informationer, rammer for e-mailtrafik og afvikling af data i digital form for opgaverne, behandles fortroligt, og at videregivelse ikke finder sted.

§11 Slutbestemmelser

 1. Disse almindelige forretningsbetingelser (AFB) tjener som grundlag for alle ordreaftaler med city-map eller city-map systempartner.
 2. Disse forretningsbetingelser g¸res g¦ldende ved ordreunderskrivelse af kunden.
 3. En modbekr¦ftelse af bruger, under henvisning til egne forretnings- eller indk¸bsbetingelser er hermed afvist.
 4. Aftaler udover de heri n¦vnte punkter sker kun ved skriftlig aftale.

§12 Retssted

1. Enhver tvist mellem de i ordreaftalen implicerede parter, sker i retsomrdet for den aktÜlle systempartner.

news …
Najnowsze wpisy
 • Nie znaleziono ¿adnych aktualnych wpisów.